Press Releases

PR
Kennzahlen |

Vienna Insurance Group s působivými výsledky za 1. pololetí 2021

Pojistné a zisk výrazně vzrostly, zlepšil se i ukazatel combined ratio

  • Objem pojistného stoupl o 3,5 % na 5,77 mld. EUR 
  • Zisk před zdaněním se zvýšil o 25 % na 251 mil. EUR
  • Ukazatel combined ratio se zlepšil o 0,3 procentního bodu na 95,2 %  
  • Ukazatel solventnosti k 30. červnu 2021 ve výši 267 % projevem silné kapitálové vybavenosti

Vienna Insurance Group předkládá v podobě čísel k 1. pololetí 2021 velmi pozitivní výsledky. V případě všech důležitých ukazatelů se podařilo dosáhnout výrazné zlepšení oproti porovnávacímu období minulého roku a prokázat tak nadále stabilní výkon i během přetrvávající pandemie Covid-19. 

Vývoj obchodní činnosti skupiny VIG navazuje na úroveň spřed pandemie korony. Výrazný nárůst nejen pojistného, ale i zisku, byl dosažen v nadále náročném prostředí, protože pandemie nás provázela i v prvním půlroce a různými způsoby ovlivňovala náš každodenní život. Podle mě se na tomto stabilním vývoji kladně projevil náš obchodní model, který dává všem regionálním společnostem potřebnou podnikatelskou volnost k dosahování úspěchů díky lokálně přizpůsobené nabídce a řešením. To nám jako největší mezinárodní pojišťovací skupině ve střední a východní Evropě umožňuje rychle a individuálně reagovat na odlišné situace, panující v jednotlivých zemích tohoto regionu“, vysvětluje generální ředitelka Elisabeth Stadler.  

Nárůst pojistného na 5 773 mil. EUR 
Navzdory rozdílným vlivům pandemie Covid-19 na jednotlivé trhy VIG vykázalo přijaté pojistné jasně vzestupný trend. Objem pojistného se podařilo zvýšit o 3,5 % na 5 773 mil. EUR. Ve všech odvětvích kromě jednorázově placeného životního pojištění bylo dosaženo nárůstu pojistného. Zejména ostatní majetkové pojištění zaznamenalo silný vzestup pojistného o 5,7 % na 2,9 mld. EUR. I v pojištění motorových vozidel došlo v oblasti havarijního pojištění k významnému nárůstu o 7,3 % na 709 mil. EUR a v pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla o 3,7 % na 810 mil. EUR. Ve zdravotním pojištění stouplo pojistné na 368 mil. EUR (+3,3 %). Zatímco běžně placené životní pojištění se podařilo zvýšit na 1 362 mil. EUR (+ 1,9 %), vykázal obchod v oblasti jednorázově placeného životního pojištění v souladu se strategií pokles o 6,7 % na 446 mil. EUR. Nejvyšší nárůst z pohledu pojistného dosáhly segmenty Česká republika, Polsko, Rumunsko a Maďarsko. 
Náklady na pojistné události – po odečtení podílu zajišťovatelů – ve výši 3,6 mld. EUR přesáhly o 0,9 % hodnotu za stejné období předchozího roku.

Výsledek před zdaněním stoupl o 25 % 
Výsledek před zdaněním ve výši 251,4 mil. EUR je o 25 % vyšší než v předchozím roce. Zahrnuje i preventivní opatření z důvodu Covid-19 a povětrnostní škodové události. Výsledek po zdanění a odečtení menšinových podílů za 1. pololetí 2021 představuje 186,3 mil. EUR a je o 47,5 % vyšší než v minulém roce. Regulační ukazatel solventnosti skupiny VIG dosahoval ke 30. červnu 2021 267 % a je nadále projevem velmi silné a stabilní kapitálové vybavenosti. Finanční výsledek (včetně výsledku společností hodnocených at equity) tvořil k 1. pololetí 2021 353,6 mil. EUR a je o 8,9 % pod výsledkem předchozího roku. Pokles vyplývá především z nižších realizovaných zisků a ztrát. Ukazatel Return on Equity před zdaněním se podařilo zlepšit z 9,1 % na 11 %. Finanční investice skupiny VIG představovaly k 30. červnu 2021 37,5 mld. EUR.

Ukazatel combined ratio se dále zlepšil
Podíl nákladů na pojistná plnění z příslušného pojistného skupiny ve výši 95,2 % byl o 0,3 procentního bodu nižší než hodnota z předchozího roku. Navzdory citelným dopadům povětrnostních škod z konce července 2021 je toto zlepšení výsledkem celkově mírnějšího škodového průběhu, stejně jako celé řady opatření ke zlepšení ukazatele combined ratio, přijatých v rámci programu Agenda 2020 a pokračujících i v novém strategickém programu VIG 25.

Výhled na rok 2021
Kromě přetrvávající pandemie a velké míry nejistoty ohledně vývoje a následků rychle se šířícího variantu Delta, mohou vývoj v druhém pololetí 2021 ovlivnit další přírodní katastrofy, jako např. červencové záplavy. „Navzdory tomu a díky naší předvídavé politice tvorby rezerv věříme, že naše cíle na rok 2021 splníme. Potvrzujeme tak náš výhled na dosažení objemu pojistného ve výši zhruba 10,4 mld. EUR a zisku před zdaněním v rozpětí od 450 mil. EUR do 500 mil. EUR. Ukazatel combined ratio se má pohybovat kolem 95 %“, potvrzuje Elisabeth Stadler prognózu na rok 2021.