Pressemeldungen

PR
Kennzahlen |

Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 20190 s nárůstem pojistného a zisku

Dvojciferný růst ve zdravotním pojištění

  • Pojistné stouplo na 2,9 mld. EUR (+ 3 %)
  • Zisk (řed zdaněním) zvýšen na 127,5 mil. EUR (+ 9 %)
  • Combined ratio ve výši 96,8 % (+ 0,6 procentního bodu)

Vienna Insurance Group pokračovala v růstu i v prvním čtvrtletí 2019. Výrazný nárůst pojistného a zvýšení zisku (před zdaněním) jsou výsledkem plánovitého vývoje, směřujícího ke splnění cílů na rok 2019. Ukazatel combined ratio mírně stoupl v důsledku povětrnostní situace. „Máme za sebou úspěšné první čtvrtletí 2019 a naše výsledky se zcela jednoznačně pohybují v rámci plánovaných čísel. Držíme se tedy našeho cíle, podle kterého máme v roce 2019 dosáhnout objemu pojistného ve výši 9,9 mld. EUR a zisku (před zdaněním) ve výši 500 až 520 mil. EUR“, uvedla Prof. Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group.

Dvojciferný nárůst pojistného ve zdravotním pojištění
Celkový objem pojistného za první tři měsíce roku dosáhl 2,9 mld. EUR, což odpovídá nárůstu o 2,9 % oproti 1. čtvrtletí 2018. Nejvyšší vzestup pojistného ve výši zhruba 10 % zaznamenalo zdravotní pojištění. V jednorázově placeném životním pojištění, ve kterém došlo v prvním čtvrtletí pouze k mírnému poklesu o zhruba 2 % oproti stejnému období předchozího roku, nastalo nyní po v minulosti plánovaných výrazných poklesech očekávané uklidnění. Mimořádně velkým růstem pojistného přispěly v 1. čtvrtletí 2019 trhy v Bulharsku, Pobaltí, Maďarsku a Polsku.

Zisk (před zdaněním) se zlepšil o 9 %
Zisk (před zdaněním) dosáhl 127,5 mil. EUR, což oproti 1. čtvrtletí 2018 představuje růst o 8,7 %. K nárůstu zisku výrazně přispěly zejména segmenty Rakousko, Slovensko a Polsko.

Zisk (po zdanění a odečtení menšinových podílů) stoupl o 10,5 % na 83,5 mil. EUR.

Ukazatel combined ratio mírně stoupl z důvodu povětrnostních vlivů
Vlivem zimních kalamit v Rakousku a v České republice začátkem roku 2019 se podle očekávání zvýšily náklady na škodu oproti předchozímu roku. Ukazatel combined ratio mírně stoupl o 0,6 procentního bodu na 96,8 %. Velmi pozitivní hodnotu combined ratio vykázaly segmenty Slovensko (- 4,0 procentního bodu) a Bulharsko (- 3,1 procentního bodu).

Finanční výsledek za první čtvrtletí 2019 představuje 186,6 mil. EUR. Tím je o 21,7 % nižší než hodnota za stejné období předešlého roku, což souvisí především se sníženými zisky z likvidace finančního umístění.

Finanční umístění koncernu včetně hotovostních prostředků dosáhlo k 31. březnu 2019 38,7 mld. EUR (+2,8 % oproti 31. prosinci 2018).

Ostatní
VIG upravila výkaznictví v souladu se změnou pravidel pro tržní segment „Prime Market“ Vídeňské burzy. V případě výročních zpráv a mezitímních účetních závěrek změny nenastaly. Průběžné zprávy ve smyslu IAS 34 k 1. a 3. čtvrtletí od roku 2019 už nebudou vydávány.
Ukazatele za 1. a 3. čtvrtletí o majetku, finančním vývoji a výnosech budou vypracovány v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS).

IR News a prezentace výsledků jsou k dispozici pod: www.vig.com/events